गुरूजी : नौना…स्कूळ आणम अबेर किळे हवे ? 

पन्नू : गुरूजी…बुई-बुबा ळड़ै कना छ्याई

गुरूजी : ऊं झगड़णा छ्याई त ठिक च…पर तिळ अबेर किळे क्याई ? 

पन्नू : गुरूजी…इक्क जुत्ता बुबा हत्तम छै अर दुसर बुई म|| ????

Related Posts

;